Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

A jelen tájékoztatás célja, hogy a napkelepce.hu honlapon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó közvetítői-, adatvédelmi és adatkezelési tevékenységekre vonatkozó információt nyújtson Önnek annak érdekében, hogy szolgáltatásaink igénybevételéről és a szükséges hozzájárulások megadásáról megfelelő előzetes tájékoztatás birtokában hozzon döntést.

A tájékoztatás és az adatkezelési, közvetítői tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok:  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
 a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.),
 a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.).

A napkelepce.hu honlap és az üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi jog a ComPress Betéti Társaság-ot (székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 104., cégjegyzékszám: 05-06- 002773, MNB törzsszám: 21252556) illeti.
A ComPress Betéti Társaság a honlapon megjelenő egyes pénzügyi szolgáltatások tekintetében a Hpt-ben meghatározott közvetítői alvállalkozóként pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységet végez az OTP Pénzügyi Pont Kft (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) MNB törzsszám: 23324592) megbízásából.
A közvetítői és közvetítői alvállalkozói tevékenységek tekintetében a Bszt. és Hpt. szerinti közvetítői tevékenységéért kizárólag a megbízó intézménytől jogosult díjazásra. A ComPress Betéti Társaság a Magyar Nemzeti Bank által a pénzpiaci közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel, mely interneten az alábbi címen ellenőrizhető: http://felugyelet.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses

A ComPress Betéti Társaság a honlapon megjelenő napelem értékesítés és az egyes pénzügyi és befektetési termékekhez kapcsolódóan marketing tevékenységet végez. A ComPress Betéti Társaság a honlapon megjelenő szolgáltatások tekintetében a Bszt-ben meghatározott közvetítői tevékenységet végez az OTP Pénzügyi Pont Kft. megbízásából, valamint a honlapon megjelenő egyes pénzügyi szolgáltatások tekintetében a Hpt-ben meghatározott függő ügynökként pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységet végez. A ComPress Betéti Társaság a Bszt. és Hpt. szerinti közvetítői tevékenységeiért kizárólag a megbízó intézményektől jogosult díjazásra.

A ComPress Betéti Társaság a Magyar Nemzeti Bank által a pénzpiaci közvetítőkről vezetett nyilvántartásban a 21252556 törzsszámon szerepel, mely információ az interneten az alábbi címen ellenőrizhető: http://felugyelet.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses

Tájékoztatjuk, hogy a napkelepce.hu honlapon kínált szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció és egyes személyes adatok megadása, kezelése és harmadik felek részére való átadása szükséges. Adatkezelő: ComPress Betéti Társaság Adatfeldolgozó: OTP Pénzügyi Pont Kft Az Adatkezelő kapcsolattartásra kijelölt elektronikus levelezési címe: info@compressbt.hu
Az adatkezelés jogalapja: A napkelepce.hu honlapon elérhető szolgáltatást igénybe vevő érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre (az alábbi felsorolásból egy, vagy több):
 Név, születési idő
 Megye, település, irányítószám,
 Telefonszám,
 Email cím,
 nem fogyasztó érdeklődő esetén adószám, nyilvántartási szám,
 Érdeklődéssel érintett termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó- vagy azzal kapcsolatban a honlapon elérhető valamely kalkuláció során az érintett által megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama: A kötelező adatkezelés eseteit kivéve az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelés célja:
 személyes adatok továbbítása a honlapon megjelenő pénzügyi intézmények és befektetési vállalkozások, pénzpiaci közvetítők részére az Önnel való személyes kapcsolatfelvétel céljából az érdeklődéssel érintett pénzügyi- vagy befektetési szolgáltatásra vonatkozóan,
 az Önnel való közvetlen kapcsolatfelvétel a ComPress Betéti Társaság által telefonon és email-en keresztül,
 közvetlen üzletszerzés (közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások, melyek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, nyújtásával közvetlenül kapcsolatos reklám vagy címzett reklámküldemény továbbítása az Ön részére),
 gazdasági reklámnak minősülő egyéb reklámanyagok, elektronikus hirdetések vagy egyéb címzett tartalom küldése az Ön részére email-en,
 hírlevelek, ajánlatok küldése az Ön részére,
 a napkelepce.hu honlapon elérhető szolgáltatásokra vonatkozó felmérések küldése az Ön részére.

Felhívjuk figyelmét, hogy a napkelepce.hu honlapon elérhető egyes szolgáltatások igénybevételéhez elvégzendő regisztráció során a megadott személyes adatainak kezelésére, továbbítására és átadására vonatkozó kifejezett hozzájárulás megadására köteles. Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció alkalmával megadott személyes adatait az érdeklődésével érintett pénzügyi, vagy befektetési szolgáltatás szolgáltatója, illetve az ilyen szolgáltató megbízott üzletkötőin vagy ügynökein túlmenően az adatok felvételével megbízott adatfeldolgozó, a ComPress Betéti Társaság ismeri meg.

A regisztráció során megadott személyes adatainak a kezelésére, továbbítására vonatkozó hozzájárulását Ön bármikor, korlátozás és indokolás nélkül írásban visszavonhatja az alábbi elérhetőségek bármelyikén: Email: info@compressbt.hu Postacím: ComPress Betéti Társaság 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 104. Kérjük, hogy hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, vagy az adatkezelés elleni tiltakozás esetén a nevét, email címét, és a regisztráláskor közölt telefonszámát szíveskedjék megadni, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen.

Tájékoztatjuk, hogy Ön az adatkezelés ellen tiltakozhat. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az Ön adatait zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha Ön az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per az adatkezelő ellen az Ön választása szerint a lakóhelye alapján illetékes törvényszék, vagy a Fővárosi Törvényszék előtt indítható meg.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők adatkezeléssel összefüggő tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő közvetítői, közvetítői alvállalkozói tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság: Magyar Nemzeti Bank Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Postacím: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777. Email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

2015. június 3. Majoros László Ferenc ComPress Betéti Társaság adatkezelő, üzletvezető